Naše poslovanje

Poslovanje

Bilans stanja

Bilans uspeha

Izjava lica odgovornih za finansijski izveštaj

Izveštaj o poslovanju društva

Izveštaj o promenama na kapitalu

Izveštaj o tokovima gotovine

Napomene uz finansijske izveštaje

Izveštaj revizora

Izveštaj o ostalom rezultatu

Posebni podaci za finansijski izveštaj

Statistički izveštaj

Skupština akcionara

Redovna sednica Skupštine akcionara održaće se  30.06.2022. godine u Požarevcu, Draže Markovića 25, sa početkom u 11h.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara

Poziv za skupštinu akcionara

Obaveštenje o isplati dividende 

Poslovnik o radu skupštine

Statut

Ugovor o organizovanju