Naše poslovanje

Poslovanje

Bilans stanja

Bilans uspeha

Izjava lica odgovornih za finansijski izveštaj

Izveštaj o poslovanju društva

Izveštaj o promenama na kapitalu

Izveštaj o tokovima gotovine

Napomene uz finansijske izveštaje

Izveštaj revizora

Izveštaj o ostalom rezultatu

Posebni podaci za finansijski izveštaj

Statistički izveštaj

Skupština akcionara

Vanredna sednica Skupštine akcionara održaće se  02.08.2023. godine u prostorijama društva Proel a.d., Draže Markovića 25, Požarevac sa početkom u 11.00h.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara

Poziv za skupštinu akcionara

Poslovnik o radu skupštine

Statut

Ugovor o organizovanju